Rok svatých Cyrila a Metoděje

Na základě rozhodnutí Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a usnesení metropolitních rad obou částí církve v České republice i Slovenské republice byl svátek svatého Rostislava 28. října 2012 dnem, kdy byl vyhlášen Rok svatých Cyrila a Metoděje. Metropolita Kryštof jej vyhlásil při archijerejských bohoslužbách v Tachově, kde před deseti lety vysvětil svatý prestol ke cti svatého moravského knížete Rostislava. Tento svatý prestol je geograficky nejzápadnějším místem, kde pravoslavní křesťané uctívají tohoto světce, který před 1150 lety pozval na Velkou Moravu svaté soluňské bratry. Kromě toho, že metropolita Kryštof v neděli 28. října 2012 vyhlásil jubilejní Rok svatých Cyrila a Metoděje, poskytl také rozhovor sdělovacím prostředkům, ve kterém o tomto kroku informoval. Zároveň bylo uveřejněno toto:

POSELSTVÍ

Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k Roku svatých Cyrila a Metoděje

Důstojní otcové, bratři a sestry, vážení obyvatelé České republiky a Slovenské republiky,

loňský rok vyhlásila naše místní Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Rokem svatého knížete Rostislava. Uplynulo 1150 let od jeho Bohem vdechnuté myšlenky pozvat na Velkou Moravu věrozvěsty, kteří by srozumitelně zvěstovali slovo Boží a modlili se v rodném jazyce našich slovanských předků. Celý rok jsme se věnovali této veliké světecké osobnosti z počátku dějin našich slovanských národů. Konali jsme bohoslužby věnované jeho oslavě. Modlili jsme se v chrámech nesoucích jeho jméno. Pořádali jsme oslavy a konference věnované jeho duchovnímu, státnickému a etickému odkazu. Na základě pozvání pravoslavných v USA jsme dokonce na Aljašce v obci Tuluksak vysvětili základy chrámu zasvěceného jeho památce.

Mnohokrát jsme si připomněli slova z poselství svatého knížete Rostislava adresovaného byzantskému císaři Michalovi III.: „Ljudem našim pohaňstva sja otvrhšim i po christanesk sja zákon držaščim, učitelja ne imam takového, iže by ny v svoj jazyk istuju viru christiaňskuju skazal, da byša i iny strany toho zrjašče podobilisja nam. To posli nam vladyko, episkopa i učitelja takového. Ot vas bo na vsja strany vsehda dobryj zákon ischodit…“ Tento text předali poutníci z Čech, Moravy a Slovenska nástupci svatého Fotia Velikého, konstantinopolskému patriarchovi Bartoloměji I., v jeho sídle ve Fanaru v části bývalé Konstantinopole.

Výroční rok významně přispěl k větší známosti o životě a díle i duchovním odkazu svatého velkomoravského knížete Rostislava. Naučili jsme se slovům modlitebního troparu k jeho oslavě, která nám říkají: „Prvý mezi knížaty svého národa, Bohem byv nabádán, zatoužil jsi zanechati sloužení modlám a v pravé víře poznávati Boha živého, prozřetelně pečujícího o lid svůj. K slavnosti víry povolal jsi moudré učitele, kteří nabídli nám perlu nesmírné ceny k životu věčnému. Moravský kníže Rostislave, požehnán jsi byl světci Cyrilem a Metodějem, kteří velikou lásku projevili k lidu slovanskému, naučivše jej pravé bohoúctě. Na této skále víry blahoctnostným životem ses ozdobil, a nyní v příbytcích Otce nebeského pros za nás, aby spasil duše naše.“

Rok svatého Rostislava předchází 1150. výročí příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje na území našich států českého a slovenského. Uvědomujeme si, že toto výročí není jenom výročím naší místní církve. Duchovní a kulturní odkaz patří všem slovanským národům. Slovanské písemnictví, jež svatí soluňští bratři založili, umožnilo vstoupit našim slovanským předkům do dějin křesťanské Evropy. Všechny pravoslavné církve nikdy nepřestaly ctít jejich svatou památku, jak to zpíváme v oslavném zpěvu: „Apoštolům rovní a slovanských zemí učitelé, Cyrile a Metoději, v Bohu moudří, Vládce všech proste, aby všecky národy slovanské utvrdil v pravoslaví a jednomyslnosti, světu pokoj daroval a spasil duše naše.“ Velmi si vážíme skutečnosti, že i západní křesťané obnovili v 19. století úctu k nim a později je dokonce vyhlásili za spolupatrony evropského kontinentu.

Při jubilejní vzpomínce na svaté věrozvěsty se duchovně přenášíme do 9. století, kdy nebyli křesťané rozděleni. Žili v jedné, všeobecné, svaté, apoštolské Církvi. Všichni křesťané se spolu modlili a všichni hierarchové, duchovní i prostí věřící prožívali společenství jedné víry a duchovní jednoty ve svaté eucharistii. Tato skutečnost nám umožňuje slavit cyrilometodějské výročí spolu s ostatními křesťany a všemi lidmi dobré vůle počínaje představiteli států, krajů, měst a obcí.

Jak v České republice, tak i ve Slovenské republice se připravují konference, setkání, bohoslužby a výstavy věnované odkazu svatých Cyrila a Metoděje. V rámci naší církve, podobně jako tomu bylo v případě památky svatého Rostislava, připravují naše eparchie spolu s bohosloveckou fakultou slavnostní poutní bohoslužby, výstavy, setkání a konference. Všichni duchovní, zástupci církevních obcí a všichni naši přátelé jsou zvláště zváni na duchovní pouť do areálu Národního památníku v Mikulčicích na jižní Moravě, kde žili a tvořili svatí věrozvěstové Cyril a Metoděj. Tato pouť se bude konat s Boží pomocí v sobotu 25. května 2013. Pozvání na ni přijal konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. s doprovodem. Účast přislíbili také zástupci všech slovanských pravoslavných církví a jako hosté představitelé státní správy i dalších křesťanských církví. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravujeme také na 24. května vědeckou konferenci „Odkaz svatých Cyrila a Metoděje“ v Brně. Připravují se také výstavy a další konference v rámci působení naší Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově.

V neděli 28. října 2012 končí Rok svatého Rostislava. Tento den vyhlašujeme jubilejní Rok svatých Cyrila a Metoděje k 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu.

Nechť Hospodin žehná všem, kteří jej podpoří svou účastí na zmíněné pouti do Mikulčic nebo na jiných modlitebních setkáních, výstavách či konferencích.

Svatí Cyrile a Metoději, proste Boha za nás!


+ Kryštof
arcibiskup pražský,
metropolita českých zemí a Slovenska

+ Tichon
biskup komárenský,
správce Prešovské pravoslavné eparchie

+ Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský
+ Juraj
arcibiskup michalovsko-košický


+ Jáchym
biskup hodonínský,
pomocný biskup pro olomoucko-brněnskou eparchii

Zpět na úvodní stránku